تجارت الکترونیک (e-Commerce)

Saturday, September 23, 2006

دگرگوني تجارت

اينترنت بزرگترين مدل از سازمان شبكه‌اي است كه تاكنون به منصه ظهور رسيده است و واقعيتي تكان دهنده را نمايان مي سازد: در يك اقتصاد ديجيتالي، نقش يك مدير سنتي بازرگاني كاملا تغيير يافته و بعضا به طور كامل محو مي شود. عمليات شركت موقت، توسط افراد آن،‌ با هدايت و كنترل متمركز بسيار كم ( و يا اصلا بدون كنترل متمركز) هماهنگ مي شود. كارگزاران مخاطره جو و پيمانكاران عمومي، جملگي نقشهايي كليدي ايفا مي كنند (پروژه‌ها را آغاز مي كنند ، منابع را تخصيص مي دهند و كارها را هماهنگ مي سازند). اما،‌ نيازي به اعمال نظارت و كنترل يك شخص يا گروه وجود ندارد. در عوض،‌ نتايج كلي،‌ از اقدامات و تعاملات فردي تك تك بازيگران مختلف اين سيستم نشات مي گيرند.
البته اين نوع از هماهنگي هميشه در يك بازار آزاد وجود دارد. بازاري كه در آن همه نوع محصول (‌از اتومبيل گرفته تا ماشين هاي فتوكپي و نوشابه هاي غير الكلي)توليد و مصرف مي شود و هيچ قدرت متمركزي هم تعيين كننده ميزان و نوع مححصولات توليد نيست. آدام اسميت در بيش از دويست سال قبل،‌ اين نوع هماهنگي غير متمركز را «دست نامرئي» بازار ناميده است و ما معمولا آن را به عنوان اصلي بديهي و موثرترين راه براي تعامل شركتها با يكديگر مي دانيم .
اما چه خواهد شد،‌ اگر اين نوع از هماهنگي غير متمركز براي سازماندهي كليه فعاليتهايي كه در درون سازمانها صورت مي گيرند،‌ به كار رود؟ يك از چيزهايي كه امكان چرخش امور يك بازار آزاد را ميسر مي سازد،‌ ايجاد و پذيرش مجموعه اي از استانداردها (‌قواعد بازي)‌ است كه حاكم بر كليه داد و ستدها است. قواعد بازي مي تواند شكلهاي گوناگوني داشته و شامل قراردادها،‌ نظامهاي مالكيت و رويه هاي حل اختلاف باشد. به طور مشابه،‌ براي به كار انداختن يك اقتصاد تك سواري الكترونيك،‌ نياز به تكامل بخشيدن به انواع كاملا جديدي از توافقات،‌مشخصات و ساختارهاي مشترك وجود دارد.
ما اين پديده ‌را قبلا در اينترنت مشاهده كرده ايم ،‌زيرا همه افراد ذيربط ،‌مشخصات فني خاصي را پذيرفته اند. شما براي آنكه يك تامين كننده امكانات شبكه،‌ و يا خدمات و يا كاربرد باشيد،‌ نيازي به كسب اجازه از هيچكس نداريد. فقط بايد از پروتكل هاي ارتباطاتي كه حاكم بر اينترنت هستند،‌تبعيت كنيد. استانداردها ، « چسبي» هستند كه اينترنت را استوار نگه داشته اند و «چسبي» خواهند بود كه شركتهاي موقت را در كنار يكديگر نگه داشته و به كارايي عملياتي آنها كمك خواهند كرد.

Wednesday, November 09, 2005

اقتصاد نوین اطلاعات (4)

تشخیص کاراییهای اطلاعات و بهره برداری از آن در قلمرو کسب و کار ، دگرگونیهای انقلابی بنیادینی را در پی دارد.
چه چیزی از پخش بسته های پستی - انتقال از نقطه الف به نقطه ب عینی تر است؟ولی شرکت پست فدرال اکسپرس آمریکا دریافته است که مشتریان تنها خواهان جابجایی بسته ها نسیتند.آنان مایلند که در جریان حرکت و پیشرفت بسته به سوی گیرنده نیز باشند.بنابراین ، وظیفه فدرال اکسپرس تنها رساندن بسته ها نیست. شرکت این اطمینان را نیز به مشتری می فروشدکه بسته سالم و به هنگام به مقصد تحویل می گردد. بدین منظور ، فدرال اکسپرس نظام پیگیری و ردیابی را به اینترنت پیوند داده تا وضعیت بسته ها را در هر آن و در هر کجای جهان به مشتری نشان دهد و اطمینان او را از وصول بسته جلب نمایند.بدینگونه ، اطلاعات امتیاز رقابتی برجسته ای بوجود آورده که فدرال اکسپرس را از دیگران برتر ساخته است.همینکه رقیبان نیز چنین خدماتی را تقلید کنند ، به کمک اطلاعات می توان امتیاز تازه ای عرضه نمود که پیشتازی شرکت را همچنان بر قرار بدارد.
امروزه گردآوری و پردازش اطلاعات بسیار کم هزینه شده است. اگر شما بخشی از توان سازمان خود را در این راه بکار نگیرید، بی تردید رقیبان چنان خواهند کرد.شرکتهایی که پیشگام نباشند، به دشواری می توانند عقب ماندگی خود را جبران کنند.تا شما گام نخست را بردارید ، رقیبان گامهای دوم و سوم را برداشته اند.
هدف از این مطالب دگرگون سازی چنان دیدگاه هایی می باشد. در یک کلام ، اطلاعات پر ارزش ترین دارایی و منبعی است که در اختیار شماست - شاید هنوز در شناسایی و بکارگیری آن کوتاهی کرده باشید. باید این منبع را بازشناخت و بکار گرفت.
آنچه می گویم یک توصیه ساده و یا مد زودگذر مدیریتی نیست، واقعیتی است که گرداگرد ما را فراگرفته است.فن آوری نوین هزینه بهره برداری از اطلاعات را به صورتی انقلابی کاهش داده است. هم اکنون هزینه پردازش اطلاعات 1000 بار کمتر از آن است که در سال 1980 بود.
اکنون اطلاعات مربوط به داد و ستدهای میان تولیدکنندگان و مشتریان و نیز فعالیتهای درون سازمانی به روش الکترونیکی و مستقیم گردآوری و پردازش می شود. کارایی این روش بسی بیشتر از روشهای پیشین و هزینه آن بسیار کمتر است.
اطلاعات آماده بهره برداری هستند.سازمانهایی که بدان روی آورند ، به امتیاز رقابتی ارزنده ای دست خواهند یافت.
آنان که در گرایش به اطلاعات سستی کنند یا حتی به کندی پیش روند ، از دیگران وا می مانند.باورهای کهن در کسب و کار اکنون اعتبار گذشته را از دست داده اند.اصناف سده پانزدهم که همواره راز حرفه هایشان را تنها نزد خود و خانواده نگه می داشتند ، بر اثر انقلاب نخست اطلاعات - پیدایش کتابهای چاپی - از میدان بیرون شدند. انقلاب دوم در آغاز سده بیست و یکم نیز با کسب و کارهایی که بخواهند همچنان به قانونهای دیرین بچسبند ، همان بازی را خواهد کرد.

Thursday, October 13, 2005

اقتصاد نوین اطلاعات (3)

چگونه شرکت ها می توانند به چنین جهشی دست یابند؟ پاسخ بهره برداری از اطلاعات در راه دگرگون سازی صنعتی - مانند عرضه نرم افزارها - می باشد.بینش اندریسن از دولایه شکل گرفته است،یکی تشخیص امکان پخش اطلاعات از راه اینترنت بدون هزینه قابل توجه ، و دیگری در اختیار گرفتن مشتریان.در شرایطی که خود فرآورده و پخش آن ،بها و بازدهی ندارد،در اختیار گرفتن مشتریان و فروش خدمات پشتیبانی ، بهسازی فرآورده های عرضه شده،و مهمتراز همه فروش به دیگر سازمان هایی که مایل به خرید امتیاز ابداع شما برای عرضه به مشتریان خود هستند ، منبع در آمد می باشد.
در اینجاست که باورهای کهن و مقدس کسب و کار (فروش فرآورده موجود به بازارهای تازه،فروش به بازار کنونی و در دسترس،....)به کنار گذاشته می شوندو یک شبه "قانون تازه ای برای بازی" -باورنوینی - در صنعت آفریده می شود.
با بسیاری از مدیرانی که مصاحبه می شود،پاسخ می دهند که نرم افزارها چیزی دیگرند و بکارگیری اطلاعات در صنعت آنان به گونه ای که آمد، شدنی نیست.چرا چنین بیندیشیم؟همه فرآورده هایی را که می توان به بیت رایانه ای تبدیل کرد و از راه سیمهای تلفن به سوی مشتریان فرستاد،با انقلاب اطلاعات روبرو می باشند.حتی عینی ترین کالاها نیز با پاره ای خدمات و جنبه هایی از اطلاعات همراهند.هر فرآورده ای را بنگری ،در کنار "اتمهای" تشکیل دهنده آن "بیتهای" اطلاعات نیز وجود دارند که می توان آماده کرده و فروخت.

Thursday, July 14, 2005

اقتصاد نوین اطلاعات (2)

دیگر بزرگترین بودن ،بهترین فرآورده را تولید کردن ، یا کارآمدترین بازاریابی را داشتن کافی نیست . حتی پائین ترین قیمت هاو بهترین خدمات مشتریان نیز به تنهائی کارساز نیستند.بررسیها و تجربه ها نشان می دهند که شما هر کس و هر کجا باشید،در برابر رقیبانی که عنصر اطلاعات را ابزار دگرگون سازی بازار موجود برگزیده اند ،آسیب پذیر خواهید بود. به هر سو که نگاه کنیم ،کسب و کارهائی را می بینیم که - درسایه اندازه بزرگ ، یا هزینه پائین تولید - زمانی رهبر و سردمدار بازار خود بوده اند و گاهی یک شبه از رقیبانی شکست خورده اند که اطلاعات را "امتیاز رقابتی" خود قرارداده اند.
رویکرد به اطلاعات ،انقلابی بزرگ و بنیادین در بسیاری از زمینه ها و بخش های بازار برپا خواهد کرد.
در برخی از صنایع بجای دگرگون سازی فرآیند داد و ستد، ساختار صنعت از بیخ و بن دگرگون می شود. برای مثال ،اینترنت این فرصت را فراهم آورده است که سازمان ها بتوانند با مشتریان خود تبادل نظر کنند. بسیاری از شرکت ها از جمله شرکتهای پرآوازه کامپیوتری همچون آی بی ام، مایکروسافت ، ای تی اندتی، از این فرصت بهره برداری می کنند.ولی ستاره بازار تازه ،نه شرکت های نامدار و جا افتاده ،بلکه جوانانی بیست و جند ساله هستند که فراورده های خود را در شکل اطلاعات به میلیونها کاربر اینترنت ارزانی داشتند.
بنا به نوشته روزنامه وال استریت جورنال ،43 سال طول کشید تا شرکت جنرال داینامیک 7/2 میلیارد دلار ارزش پیدا کند . نت اسکیپ در زمان خودش و گوگل در حال حاضر این راه را یک شبه پیمودند.

Sunday, June 19, 2005

اقتصاد نوین اطلاعات (1)

تحولی اساسی در اقتصاد جدید اطلاعات در راه است.تحولی که چندان کاری به یک فناوری خاص ندارد،بلکه درباره این واقعیت است که رفتاری تازه به کثرتی تعیین کننده رسیده است: میلیون ها افرادی که در خانه و محل کار،به صورت الکترونیکی ارتباط برقرار می سازند ،از استانداردهای همگانی و باز استفاده می کنند.
طی دهه گذشته،تلاش مدیران معطوف به تطبیق فرآیندهای عملیاتی با فناوریهای جدید اطلاعات بود.هر چند این تحولات عملیاتی بسیار شگرف بود،اما تحولات عمیق تری در عرصه کسب و کار الکترونیک پیش رو است.مدیران (و نه فقط مدیران شرکتهای اطلاعات مدار با فناوری پیشرفته)ناگزیر از بازاندیشی بنیانهای استراتژیک کسب و کار خود خواهند شد.در طی دهه آینده،اقتصاد نوین اطلاعات تغییرات ساختاری در همه صنایع و شیوه های رقابت شرکت ها را تسریع خواهند بخشید
در هرگونه فعالیتی که باشید - تولید و فروش مواد شیمیایی فله یا نرم افزارهای کامپیوتری،خدمات هواپیمایی یا خرده فروشی مواد مصرفی ، و خدمات مالی یا فرآورده های صنعتی - خود و رقیبان می توانید راههای تازه ای در بکارگیری اطلاعات بیاید که روش و نظم کنونی کارتان را از بنیان دگرگون سازد.

Thursday, March 31, 2005

مثال : کسب و کار الکترونیک در شرکت IBM

امروز تاثیر کسب وکار الکترونیک در شرکت بزرگی مثل IBM را بررسی می کنم
لطفا به آمارهای زیر که مربوط به سال 1999 می باشند توجه کنید
- 15 میلیارد دلار فروش از طریق وب در سال 1999، با نرخی معادل 40 میلیون دلار در روز
- 13 میلیارد دلار خرید مواد از طریق وب، 750 میلیون دلار صرفه جویی در هزینه ها
- زمان برنامه ریزی عرضه و تقاضا، از 45 روز به 20 روز
- زمان چرخه سفارش، از 27-44 روز به 2-32 روز
- سرعت در پاسخگویی(ارسال سریع)،درآمد از 0 به 103 میلیون دلار
-42 میلیون پاسخگویی به سفارشات بر روی وب ، 750 میلیون دلار صرفه جویی در بخش پشتیبانی
- بخش تجارت با شرکاء، به 45000 نفر از شرکاء اجازه می دهد تا سفارش دهند،وضعیت سفارش خود را پیگیری کنند و تامین مالی و اعتباری خود در IBM رااز طریق شبکه وب و بطور online انجام دهند.
- سایت های اختصاصی برای اطلاع رسانی ، مشاوران IT،تحلیل گران مالی و سهامداران
- صفحه سرمایه گذاران - 300000 صفحه مشاهده در ماه
- برنامه های توسعه مدیران به صورت online،شبیه سازی آموزشی و ابزارهای یادگیری ، صرفه جویی 200 میلیون دلاری در سال 1999
- شبکه داخلی IBM روزی 11 میلیون بار مورد استفاده قرار می گیرد.
- %87 از کارمندان IBM به طور روزانه از شبکه داخلی استفاده می کنند.

Saturday, March 12, 2005

دنیای آینده

چند سال پیش دوستی به من گفت تا چند وقت دیگر اول یا آخر همه چیز این کلمه الکترونیکی رو باید بگذاریم.و این مسئله اینقدر رشد می کند و عادی می شود که اصلا چیزی غیر از آن را مردم نمی شناسند.الان که به حرف آن دوست فکر می کنم می بینم درست می گفت .برای نمونه همه ما چند سال پیش از لفظ ایمیل استفاده می کردیم ولی حالا فرا تر هم رفتیم و تو صحبت هایمان همه میل می گوئیم و اصلا چیزی غیر از آن رو تصور نمی کنیم .پس باید بپذیریم که این تحول در همه شئون زندگیمان اتفاق می افتد. این لیستی از گسترش ارتباطات اینترنتی و الکترونیکی درکسب و کار ماست که البته محدود به این چند تا نمی شود و این روند ادامه دار خواهد بود
(تجارت الکترونیک) e-Commerce
(مدیریت تامین کنندگان الکترونیکی) e-Procurement
(مدیریت پشتیبانی کنندگان الکترونیکی) e-SCM
(مدیریت روابط با مشتری های الکترونیکی) e-CRM
(مدیریت روابط با شرکای الکترونیکی) e-PRM
(مدیریت ارتباطات بیرونی) e-External Relationship Management
(آموزش الکترونیکی) e-Learning
(طراحی و توسعه الکترونیکی محصولات) e-Product Development and Design
(مدیریت الکترونیکی روابط با کارمندان ) e-Employee Relations Management
گفته آن دوستم محقق شده وحالا منتظر هستم تا لفظ الکترونیکی از همه موارد بالا حذف بشود چرا که غیر از این در تصور نسل آینده نخواهد بود